Van 5 Tot 9
Image default
Rechten

Waar moet je op letten bij een faillissement?

Een faillissement is het laatste waar elke bedrijfsleider wilt mee te maken krijgen. Naast de financiële gevolgen spelen bij zo een faillissement nog heel wat andere factoren mee. Waar moet je als zaakvoerder zeker rekening mee houden bij een nakend faillissement? Bij een nakend faillissement kun je altijd de hulp inroepen van Rechtnet.

Hoe nakend faillissement toch voorkomen?

Elke bedrijfsleider zal al het mogelijke doen om een dreigend faillissement af te wenden. Dat is spijtig genoeg niet altijd mogelijk. Een eerste stap richting het voorkomen van een faillissement is een grondige reorganisatie van je bedrijf. Dat is zeker zo wanneer je merkt dat je bedrijfsresultaten meer en meer onder druk komen te staan. Voorzichtig te werk gaan helpt niet, hier geldt de ‘korte pijn’. Een dreigend faillissement kan eventueel voorkomen worden wanneer je kostenbesparende maatregelen tijdig doorvoert. Overnames financieren met geleend geld moet je nu zeker vermijden. Onafhankelijke en zelfstandige groei is nu het devies.  Begin bij een dreigend faillissement wanneer je zelf over de nodige financiële middelen beschikt.

Publiceer tijdig je jaarrekeningen

Vergeet zeker niet dat elke bestuurder van een BV maximaal dertien maanden na het afsluiten van het boekjaar zijn jaarrekeningen moet publiceren bij de Kamer van Koophandel. Doe je dat niet, dan kun je aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement. Slaag je er niet meer je loonbelasting te betalen? Breng de Belastingdienst daar dan zo vlug mogelijk van op de hoogte. In het andere geval kun je ‘onbehoorlijk bestuur’ worden aangewreven. Dat kan ook leiden tot aansprakelijkheid in een faillissementszaak.

Maak je financiële administratie in orde

Als ondernemer moet je op elk moment de financiële positie van zijn bedrijf te kennen.

Schakel de rechtbank in

Een andere mogelijkheid is de rechtbank vragen om een zogenoemde stille curator aan te stellen. Om het faillissement zoveel mogelijk te beperken zal onder diens toezicht een mogelijke doorstart worden voorbereid, de zogenoemde pre-pacmethode. Op die manier kun je een onvermijdelijk faillissement gestructureerd en doelmatig laten verlopen. Door de curator zo vroeg mogelijk in te schakelen kan die tijdig alle voorbereidingen treffen om een doorstart onmiddellijk na het faillissement door te voeren. Dat kan nodeloze kosten voorkomen.

En wat met de schuldeisers?

Schuldeisers hebben drie mogelijkheden om hun geld of goederen eventueel nog terug te krijgen. Het zijn naast het eigendomsrecht, het eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame en het retentierecht. Bij een rechtsgeldig kunnen de geleverde maar onbetaald gebleven goederen worden teruggevorderd. Als die nog aanwezig zijn tenminste. Bij het recht van reclame kun je als  schuldeiser bij een faillissement roerende zaken terugvorderen die nog niet of niet geheel zijn afbetaald. Je moet deze mogelijkheid wél l binnen zes weken na factuurdatum inroepen. Normaal sluit je als schuldeiser aan in de rij bij de curator. Met het recht op reclame kun je de roerende zaken onmiddellijk terugvorderen. Het retentierecht tenslotte behoudt de schuldeiser die goederen van de persoon die in staat van faillissement is verklaard onder zich heeft. Ook als daar nog niet werd voor betaald. Een curator kan de goederen wél  opeisen om te verkopen.